Zbadaj, porównaj i wybierz odpowiedni program do obsługi danych w Lipiec 2024

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA

Data wejścia w życie: 9 października 2015

Witamy na datarooms.org („Witryna”), która obejmuje, między innymi, fora, blogi i inne witryny informacyjne.

Korzystanie z usług, informacji i treści dostępnych za pośrednictwem Witryny bądź świadczonych przez nią usług (określanych łącznie „witryną”), konieczna jest akceptacja  Warunków Użytkowania (następnie – WU).

Witryna datarooms.org może zmieniać i aktualizować WU w dowolnej chwili. Prosimy co jakiś czas sprawdzać WU zamieszczone w witrynie datarooms.org (w dalszej części określanej terminem „Witryna”), ponieważ dalsze korzystanie z Witryny będzie oznaczać akceptację wprowadzonych zmian i aktualizacji. WU nie obejmują produktów lub usług pomocy technicznej datarooms.org, które podlegają stosownym porozumieniom między datarooms.org a naszymi klientami.

Należy pamiętać, że Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany WU w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, publikując aktualizację na tej stronie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w WU oznacza ich akceptację przez użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przeglądając lub korzystając z usług i / lub informacji dostępnych w witrynie lub za pośrednictwem tej witryny Zaakceptował WARUNKI użytkowania i wszystkie dodatkowe warunki, które dotyczą korzystania z serwisu.

Prawo dostępu

Użytkownik potwierdza, że ma ponad 13 lat. Jeśli ma mniej niż 13 lat, nie może uzyskać dostępu do Witryny.

Na niektórych stronach tej Witryny datarooms.org może zezwolić na zamieszczanie lub przekazywanie treści, informacji lub materiałów („Materiały Użytkownika”) za pośrednictwem Witryny. Poprzez udostępnianie Materiałów Użytkownika użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat (wyemancypowany małoletni) i ma zdolność prawną do podejmowania czynności prawnych lub posiada zgodę prawną rodziców lub opiekuna i jest w pełni zdolny i kompetentny do przyjęcia warunków korzystania z WU i je w całości akceptuje.

LINKI

Witryna i osoby trzecie wymienione w Witrynie mogą udostępniać linki do innych witryn lub zasobów. Ponieważ datarooms.org nie ma kontroli nad takimi witrynami lub zasobami sieciowymi, Użytkownik akceptuje, że datarooms.org nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów. Datarooms.org nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treść, reklamę, produkty lub inne materiały dostępne na tych stronach internetowych lub zasobach. Datarooms.org nie ponosi odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności stron internetowych osób trzecich lub praktyki, w których się angażują. Korzystając z Witryny Użytkownik wyraźnie wyrzeka się wszelkich praw, roszczeń lub odpowiedzialności wobec datarooms.org za korzystanie z witryn internetowych stron trzecich.

WŁASNOŚĆ

Witryna jest zastrzeżona dla datarooms.org lub jej licencjodawców lub dostawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) Witryna jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawo oraz inne prawa własności intelektualnej; (b) datarooms.org i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w Witrynie; (c) w ramach niniejszych WU nie ma żadnych dorozumianych licencji, a wszystkie prawa są zastrzeżone przez datarooms.org lub jego licencjodawców lub dostawców; Oraz (d) Użytkownik nie nabywa żadnych praw, a w szczególności żadnych licencji do Witryny. Użytkownik akceptuje, że wszelkie sugestie, komentarze lub inne informacje przekazane przez niego do datarooms.org w odniesieniu do Usługi ( Feedback -„Informacje zwrotne”) nie będą traktowane jako poufne informacje użytkownika ani nakładać na datarooms.org obowiązku w zakresie poufności. Datarooms.org może swobodnie korzystać, ujawniać, powielać, licencjonować, w inny sposób dystrybuować lub wykorzystywać anonimowo informacje zwrotne bez żadnych zobowiązań, ograniczeń ani obowiązku rozliczania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że licencjodawcy datarooms.org lub datarooms.org dysponują wszystkimi tytułami prawnymi i zainteresowaniami w Witrynie, w tym prawami własności intelektualnej, które obowiązują w tej Witrynie (niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane, czy nie, a gdziekolwiek na świecie prawa te mogą istnieć).

UŻYTKOWANIE STRONY

Określenie „Treści Witryny” oznacza wszelkie informacje, tekst, obrazy, dźwięk, grafikę, wideo, dane i inną treść dostarczoną przez datarooms.org, licencjodawców i osoby trzecie wyświetlane w Witrynie.

Użytkownik jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i związanej z nią Treści, jak określono w WU, pod warunkiem że: (I) korzystanie z Witryny i Treści Witryny zgodnie z niniejszym postanowieniem jest wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku; (II) Użytkownik nie będzie kopiować, rozpowszechniać ani przekazywać żadnych części Witryny i / lub Zawartości Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody; (III) Użytkownik nie zmieni, nie adaptuje ani nie modyfikuje żadnej części Witryny i / lub Zawartości Witryny; Oraz (IV) w inny sposób będzie zobowiązany do rzetelnego przestrzegania zawartych w WU umów.

Poniżej przedstawiono przykłady działań, na które Użytkownik się nie angażuje, ani zachęca lub ułatwia innym podejmowania takich działań. Te przykłady w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako wyczerpująca lista zakazanych działań:

 • Zmieniać format i wyświetlanie zawartości Witryny;
 • Tworzyć lustrzane odbicia tekstu i obrazów Witryny na stronie internetowej Użytkownika lub na przeciwległych stronach;
 • Korzystać z Witryny lub próbować uzyskać dostęp do Witryny za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak (I) uzyskiwanie dostępu do Witryny poprzez użycie skryptów, zgarniaków, robaków, pająków, robota sieciowego lub ” metawyszukiwarki” lub (II) za pomocą jakiegokolwiek oprogramowania wysyłającego zapytania do serwisu w celu uzyskania zawartości Witryny;
 • Kopiować, przechowywać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać lub wymieniać Witrynę i / lub zawartość Witryny;
 • Przesyłać do Witryny materiały zawierające wirusy oprogramowania lub inny szkodliwy czy destrukcyjny kod komputerowy, pliki, skrypty, agenty lub programy;
 • Zmieniać lub usuwać wszystkie znaki lub zastrzeżone legendy zawarte w Serwisie, w inny sposób zakłócać działania jakichkolwiek zabezpieczeń związanych z Witryną ;
 • Ingerować w integralność systemu bądź danych Użytkownika;
 • Przesyłać lub przekazywać Witrynie materiały niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, uznanych powszechnie za obraźliwe, oszczercze, szkalujące oraz nieprzyzwoite wobec innych;
 • Modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne na podstawie dowolnego elementu Witryny i / lub Treści Witryny;
 • Fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby ukryć pochodzenie wszelkich treści przekazywanych do lub za pośrednictwem Witryny;
 • Zbierać lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik obowiązuje się nie łamać ani próbować naruszyć bezpieczeństwa danych Witryny. Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub karną. Datarooms.org zastrzega sobie prawo do zbadania wszelkich zdarzeń lub zdarzeń, które mogą powodować takie naruszenia i może współpracować z organami ścigania w ujawnieniu użytkowników, którzy uczestniczyli w takich naruszeniach.

KOMUNIKACJA

W odniesieniu do wszelkich komunikatów, które przekazujesz do datarooms.org, w tym między innymi Materiałów współautorskich, opinie, pytania, komentarze, sugestie i takie podobne: (i) Użytkownik nie będzie miał prawa do poufności w swoich komunikatach, a datarooms.org nie ma obowiązku chronić komunikaty przed ujawnieniem; (ii) datarooms.org może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać swoje komunikaty bez żadnych ograniczeń; Oraz (iii) datarooms.org może używać dowolnego Materiału współtwórcy, pomysłów, koncepcji, know-how, treści lub technik zawartych w komunikacji użytkownika w jakimkolwiek celu, w tym, ale nie ograniczając do rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu Produktów i usług, które zawierają takie informacje.

Treść generowana przez użytkowników

Jeśli chodzi o stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Witryną datarooms.org zachowacie wszystkie prawa własności do Materiałów Użytkownika.  Jednak przesyłając dzieła wspólne do datarooms.org niniejszym udzielacie datarooms.org na całym świecie niewyłączną, wieczystą, nieodwołalną, nieodpłatną licencje z możliwością udzielania podlicencji (poprzez liczne poziomy) na wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, użytkowanie, tłumaczenie, przesyłanie oraz tworzenie produktów pochodnych na podstawie naszych Materiałów, publiczne wyświetlane i wykorzystanie w inny sposób (w tym, ale nie wyłącznie, przez Internet,  nowe zastosowania, przez media takie jak prasa i telewizja lub przy użyciu innych odpowiednich środków w stopniu maksymalnie dozwolonym przez prawo właściwe), Materiałów Użytkownika w całości lub częściowo włącznie z prawną możliwością, którą Witryna posiada w zakresie dozwolonym WU. Witryna Datarooms.org (lub jego następca) mogą w inny sposób stać się uprawnionymi do jeszcze nie zaistniałych czynów, jak również nowych zastosowań, środków przekazu, środków i form wyzysku w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik niniejszym udziela wszystkim użytkownikom Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do jego Materiałów Użytkownika przez Witrynę, a także korzystanie, uzyskiwanie dostępu, oglądanie, odtwarzanie, rozpowszechnienie, przesyłanie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i ninejsze WU. Datarooms.org będzie miała prawo odmówić lub usunąć wszelkie treści generowane przez użytkowników w tym, między innymi, te, które Witryna datarooms.org uważa za naruszające WU lub jakiegokolwiek materiału, który może być obraźliwy lub w jakikolwiek inny sposób podlegać dyskusji.

POLITYKA ZGŁASZANIA MATERIAŁÓW Użytkownika

Akceptujecie, ze w odniesieniu do Materiałów Użytkownika, które zgłaszacie, nie będziecie:

 1. zgłaszać zawartość chronioną prawami autorskimi, tajemnicą handlową lub wykorzystywać w niewłaściwy sposób jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności jakichkolwiek osób trzecich, chyba że będzie w posiadaniu takich praw lub zgody prawowitego posiadacza zamieszczanego materiału Licencje i prawa przyznane w tym WU
 2. zamieszczać, publikować lub przesyłać publikacje i posty, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, napastliwe, pokrętne, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające czyjąś prywatność lub w inny sposób uprzedmiotowiające
 3. zamieszczać, publikować lub przesyłać wszelkie materiały zawierające jakiejkolwiek niezapowiedzianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków internetowych, piramid finansowych bądź możliwości inwestycyjnych lub wszelkich innych form nakłaniania służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego.

Akceptujecie, że datarooms.org nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiału Uzytkownika, (b) nie ma obowiązku usuwania Materiału Użytkownika, oraz (c) ma wyłączną swobodę uznania w celu ustalenia, czy Materiał Użytkownika narusza WU i lub bezczynność w oparciu o te ustalenia.

Aktywność Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje, które on publikuje lub udostępnia spółce datarooms.org za pośrednictwem niniejszej Witryny, w tym w ramach jakiejkolwiek rejestracji, aplikacji lub zapytania są prawdziwe, dokładne, nie wprowadzające w błąd i oferowane w dobrej wierze.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z Materiałem Witryny i Materiału Użytkownika, które publikuje, a także ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny i jakiejkolwiek Treści Witryny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że datarooms.org zachowuje Materiał Użytkownika i wszelkie inne informacje, jeśli datarooms.org jest zobowiązany do tego na mocy prawa lub w dobrej wierze, że takie zachowanie i ujawnienie jest racjonalnie konieczne do

 1. przestrzegania procesu prawnego;
 2. egzekwowania WU;
 3. odpowiedzi na roszczenia, które naruszają prawa osób trzecich;
 4. chronienia prawa, mienia lub osobistego bezpieczeństwa Witryny datarooms.org, użytkowników i opinii publicznej.

OGRANICZENIA EKSPORTU

Korzystanie z Serwisu może podlegać prawu Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Zobowiązujecie się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących eksportu i importu danych związanych z korzystaniem z Witryny.

BRAK GWARANCJI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY Datarooms.org NA WŁASNE RYZYKO. Witryna DATAROOMS.ORG nie gwarantuje, że Witryna i treść Witryny DATAROOMS.ORG spełniają wymagania Użytkownika. Materiały dostępne w Witrynie, pobrane lub udostępnione z tej Witryny są dostępne na zasadzie „w tej postaci, w jakiej jest” i „taki, jaki jest dostępny” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, ani podanej w sposób wyraźny ani implikowanej, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko do JAWNych LUB DOMNIEMANych, W TYM DOMNIEMANych GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ osób trzecich, tytułu prawnego, prawa do spokojnego korzystania, dokładności informacji lub integracji systemu. Datarooms.org nie gwarantuje, że witryna będzie dostępna lub działać w sposób nieprzerwany, bezbłędny lub całkowicie bezpieczny lub że zostaną skorygowane błędy lub wady.

Niezależnie od jakichkolwiek innych warunków w niniejszyCH WU, datarooms.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stwierdzenie, że korzystanie z serwisu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z tej witryny.

Żadne z wyżej wymienionych informacji nie wyklucza ani nie ogranicza Gwarancji lub odpowiedzialności za straty, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone zgodnie z obowiązującym prawem. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie niektórych gwarancji lub warunków lub ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za straty czy uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami, złamaniem umowy lub naruszeniem WU, a także przypadkowych lub wtórnych szkód. W związku z tym będą obowiązywać tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, A NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTAJE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO.

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY

W żadnych okolicznościach Witryna datarooms.org, jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne ani licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, następcze związane z warunkami regulowanymi przez niniejszą Umowę, korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Witryny lub jej zawartości. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym podanym w niniejszych WU jest zaprzestanie korzystania się z Witryny. W przypadku, gdy ograniczenie to zostanie zastąpione przez obowiązujące prawo, maksymalna kwota odszkodowania jaką może uzyskać Użytkownik wobec datarooms.org zostanie ograniczona do 1,00 USD.

Termin do wniesienie roszczenia

Użytkownik akceptuje, że wszystkie roszczenia lub przyczyny pozwu, które wynikły z użytkowania tej Witryny lub niniejszych Warunków muszą zostać udokumentowane w ciągu jednego (1) roku od momentu wystąpienia, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić rekompensatę, podjąć obronę oraz chronić spółkę Datarooms.org, jej podmioty zależne, dyrekcję, kierowników, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli przed odpowiedzialnością związaną z wszelkimi roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami, (w tym wyrządzanymi szkodami, kwotami rozliczeniowymi i rozsądnymi opłatami prawnymi), wniesionymi przeciwko osobie (osobom) ubezpieczonym, wynikającymi lub mogącymi wynikać z korzystania Witryny przez Użytkownika, i / lub naruszenie przez klienta jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

Zgadzacie się, że z/lub bez wypowiedzenia spółka datarooms.org może, według własnego uznania, zakończyć korzystanie z Witryny i usunąć z niej wszelkie materiały z jakiegokolwiek powodu, w tym jeśli datarooms.org uważa, że Użytkownik naruszył lub zachowywał się niezgodnie z przepisami i duchem WU. Datarooms.org może również według własnego uznania i w dowolnym czasie zaprzestać obsługiwać Witrynę lub jakąkolwiek jej część, z/lub bez wypowiedzenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że datarooms.org może zablokować dalszy dostęp do Witryny. Ponadto Użytkownik akceptuje, że datarooms.org nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za wypowiedzenie dostępu do Witryny.

PRYWATNOŚĆ

Witryna może gromadzić, utrzymywać, przetwarzać i wykorzystywać dane określone w oświadczeniu o ochronie danych osobowych spółki datarooms.org, które datarooms.org może od czasu do czasu zmieniać.

INFORMACJE PRAWNE

Zamieszczamy ogłoszenia prawne na niektórych stronach Witryny. Witryna może zawierać odniesienia do znaków towarowych, materiałów chronionych prawem autorskim, technologii, produktów, procesów i oprogramowania oraz innych praw własności datarooms.org lub innych stron. Żadna licencja ani prawo do takich znaków handlowych jak technologię, produkty, procesy, oprogramowanie lub inne prawa własności nie jest Użytkowniku udzielona lub przyznana.

Przestrzeganie ustawy DMCA

Datarooms.org szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i jej celem jest oferowanie Witryny, która nie zawiera treści naruszających te prawa, prosimy Użytkowników o poważanie praw intelektualnych innych osób. Zgodnie z naszą polityką, w odpowiednich okolicznościach i według racjonalnego uznania decydujemy o wyłączeniu z użytku i / lub zamknięciu kont użytkowników naruszających lub wielokrotnie oskarżanych o naruszanie praw autorskich lub praw własności intelektualnej innych osób.

Jeżeli Państwo wiedzą lub podejrzewają, że którekolwiek z materiałów na niniejszej Witrynie zostało wykorzystane lub skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o wysłanie zawiadomienia ze zgłoszeniem o domniemanym naruszeniu niżej określonych praw do wyznaczonego inspektora ds. praw autorskich .Państwa zawiadomienie musi spełniać następujące wymogi:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 2. Opis materiałów będących przedmiotem praw autorskich, które miały być naruszone lub, jeżeli dotyczy to kilku utworów chronionych prawem autorskim, jedną stronę internetową objętą jednym zawiadomieniem, reprezentatywną listę takich utworów na tej stronie;
 3. Opis materiałów, które zostały rzekomo naruszone lub są przedmiotem działań naruszających i które mają zostać usunięte lub ma być uniemożliwiony do nich dostęp oraz informacje wystarczające dla umożliwienia nam zlokalizowania tego materiału;
 4. Wystarczające informacje dla umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem, takie jak adres, numer telefonu, jeżeli istnieje lub adres e-mail, pod którymi możemy się z Państwem skontaktować;
 5. Oświadczenie Państwa, że działają Państwo w dobrej wierze i uważają, że używanie materiałów w opisany przez Państwa sposób nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa;
 6. Oświadczenie Państwa, że informacje w zawiadomieniu są rzetelne pod groźbą odpowiedzialności karnej, oraz że to Państwo są właścicielem praw autorskich lub są upoważnieni do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które rzekomo zostały naruszone

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymagań niniejszej sekcji, jego powiadomienie DMCA może nie mieć mocy prawnej.

Terminy alternatywne

Należy pamiętać, że inne terminy mogą mieć zastosowanie do niektórych domen, witryn i usług oferowanych lub prowadzonych przez datarooms.org.

Informacje ogólne

Regulamin stanowi całą umowę między użytkownikiem a datarooms.org dotyczącą korzystania z naszej Witryny i treści Witryny. Regulamin i relacje między Użytkownikiem a datarooms.org podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki bez względu na przepisy dotyczące kolizji przepisów. Użytkownik i datarooms.org wyrażają zgodę na osobistą i wyłączną jurysdykcje sądów państwowych i federalnych we wszystkich sporach związanych z niniejszym Regulaminem, treścią serwisu i witryny. Usterka datarooms.org w celu wykonania lub wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Datarooms.org może w każdej chwili zmodyfikować dowolną z jej zasad i warunków bez poniesienia odpowiedzialności. Witryna Datarooms.org może modyfikować niniejszy Regulamin bez poniesienia odpowiedzialności, a korzystanie przez klientów z Witryny po uprzednim powiadomieniu o zmianie warunków Regulaminu oznacza akceptację przez klientów nowych warunków.